Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Het is een begeleidingsmethode waarin betekenisvolle (werk-)ervaringen centraal staan. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, wordt in een veilige omgeving gestimuleerd stil te staan bij de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en leert het eigen handelen tegen het licht te houden. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel

De supervisant krijgt meer inzicht in zijn/haar handelen en kan nieuwe mogelijkheden ontdekken voor denken, handelen en communiceren met als doel de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid te vergroten, en daarbij het werk aangenamer, effectiever en succesvoller te maken.

Werkwijze

De methode gaat uit van het zelf sturen van de supervisant. Deze bepaalt zelf leerdoelen en vindt eigen antwoorden op vragen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die deelnemers aan supervisie kunnen aandragen zijn:

Een supervisietraject omvat veelal 10-15 bijeenkomsten met tussenpozen van 2 à 3 weken,
het kan individueel of in een groep van maximaal 4 supervisanten.